Monday, February 28, 2011

Soundarya Lahari 77

யதேதத் காலிந்தீ தநு தர தர ங்கா க்ருதி சிவே
க்ருசே மத்யே கிஞ்சிஜ் ஜநநி தவ யத்பாதி ஸுதியாம்
விமர்தாத் அந்யோந்யம்  குசகலசயோ: அந்தர கதம்
தநூ பூதம் வ்யோம  ப்ரவிசதிவ நாபிம் குஹரிணீம்Oh Mother of the Universe who is Shiva and Shakthi!
In the narrow part of the middle of Your body, the learned men appear to see a line, which is in the shape of a small wave of the Yamuna river, which shines and glitters, appears like the sky, made very thin due to the presence of Your dense colliding breasts and entering Your cave like navel.

சிவனும், சக்தியும் ஆன ஜகத்தின் தாயே!
உனது உடலின் மத்தியாக உள்ள ஒல்லியான பகுதியில், கற்று அறிந்தவர்கள் ஒரு மடிப்பு போல ஒன்றைக் காண்கிறார்கள். இவ்வமைப்பு யமுனை நதியின் சிறிய அலை போலும், ஒளி வீசியும், ஆகாயத்தைப் போலும், உனது அடர்ந்த மார்புகளுடன் ஒப்பு நோக்கும் போது மெல்லியதாகவும், குகையைப் போல உள்ள உனது நாபியுள் நுழைவதைப் போலும் உள்ளது.

No comments:

Post a Comment